Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Appletizer B.V. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 18124699 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden.


1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.


1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Appletizer worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Appletizer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Overeenkomsten tussen u en Appletizer komen tot stand na schriftelijke of mondelinge aanvaarding door Appletizer. Het al dan niet verzenden van een opdrachtbevestiging door Appletizer tast het bestaan van de overeenkomst niet aan.


2.2 Alle aanbiedingen van Appletizer zijn vrijblijvend en Appletizer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 


2.3  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Appletizer. Appletizer is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Appletizer dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief btw en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor trend- en prognoseproducten, almede voor tijdschriften en standaard printboeken hanteert Appletizer een laag Btw-tarief van 6%. Voor Pantone® producten hanteert Appletizer een hoog Btw-tarief van 21%.


3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen dertig (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


3.3  Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van bankrekening van Appletizer.


3.4  Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Appletizer bent u een bedrag van dertien euro en vijftig eurocent (€ 13,50) aan sommatiekosten verschuldigd en indien Appletizer zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, met een minimum van €113,45. Indien u in gebreke blijft de hoofdsom binnen de bedoelde termijn te betalen en derhalve in verzuim is, bent u aan Appletizer een vertragingsrente naar 2 % per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt hierbij door Appletizer als gehele maand beschouwd.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Appletizer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Appletizer.


3.7 De kosten voor inschrijving van een seminar dienen vooraf voldaan te worden. Appletizer houdt zich het recht voor om u de toegang te ontzien indien u in gebreke bent gebleken. Indien u verhinderd bent kan iemand anders u zonder bijkomende kosten vervangen. Annulering dient schriftelijk te gebeuren tot één week voor de datum. Daarna berekenen wij u het volledige bedrag.


Artikel 4. Levering

4.1 Levering door Appletizer vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Appletizer anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen één week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Appletizer. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.


4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.


4.3 Levering geschiedt aan huis of postbus door de TNT of een ander bezorgbedrijf. Vanaf het moment van levering is het risico voor de opdrachtgever. Indien Appletizer kan aantonen dat het betreffende product aan de opdrachtgever is verzonden, heeft Appletizer aan haar leveringsplicht voldaan.

De door Appletizer bekend gemaakte levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. 
 

4.4 Levering uit het Pantone® kleurcommunicatiesysteem in de vorm van complete systemen, swatch cards, replacement pages of andere losse onderdelen, kunnen nimmer worden geretourneerd of omgeruild, althans Appletizer is bij retournering niet verplicht de aankoopprijs aan opdrachtgever te restitueren.


4.5 Stuksleveringen van mode(vak)bladen & tijdschriften, trend- & prognoseboeken en labelboeken, kunnen nimmer worden geretourneerd, althans Appletizer is bij retournering niet verplicht de aankoopprijs te restitueren.


4.6 In geval van levering van mode(vak)bladen en tijdschriften aan boek- en tijdschriftenhandelaars, dat wil zeggen aan wederverkopers, zal Appletizer, indien door haar bladen retour worden genomen, nooit verplicht kunnen worden meer bladen terug te nemen dan het aantal dat door de opdrachtgever van de editie werd besteld.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Appletizer verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.


5.2 Door Appletizer geleverde producten blijven haar eigendom, totdat volledige betaling ervan heeft plaatsgevonden. Bij (blijvende) niet-betaling is Appletizer gerechtigd het verkochte en geleverde, doch niet betaalde artikel terug te nemen, terwijl de opdrachtgever gehouden is Appletizer ter zake volledig schadeloos te stellen.


Artikel 6. Abonnementen

Een abonnement op de door Appletizer gedistribueerde mode(vak)bladen geldt steeds voor de duur van minimaal 12 maanden. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontvangst van een verlengingsfactuur, zelf aangeeft het abonnement niet meer te willen verlengen. Ongeveer drie maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode van 12 maanden ontvangt de opdrachtgever van Appletizer een factuur betreffende de verlengingsperiode.

Mocht betaling van het desbetreffende abonnement te laat door Appletizer zijn ontvangen, dan beschouwt Appletizer die betaling als bestemd voor een nieuw abonnement dat op zijn vroegst ingaat twee á drie maanden na het verstrijken van het oude abonnement, tenzij Appletizer er alsnog in slaagt het betreffende product binnen een redelijke termijn aan de opdrachtgever toe te zenden. Die keuze is uitdrukkelijk aan Appletizer. Het risico van een onderbreking in de toezending ligt derhalve volledig bij de opdrachtgever.


Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1  U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Appletizer geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.


7.2  Appletizer garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1  U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen drie (3) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Appletizer te melden.


8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Appletizer de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. Indien Appletizer besluit een mode(vak)blad of een ander product op grond van een klacht te ruilen, dient het eerder geleverde mode(vak)blad of product door de opdrachtgever aan Appletizer geretourneerd te worden, bij gebreke waarvan Appletizer gerechtigd is het tweede, door haar verzonden exemplaar bij de opdrachtgever in rekening brengen.

 

8.3 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en na akkoord Appletizer. Door Appletizer ter zake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald.


8.4 Appletizer is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, door u of derden geleden, hetzij direct of indirect, als gevolg van het feit dat het door Appletizer geleverde niet voldoet en/of ongeschikt is voor hetgeen u daarmee beoogde, behoudens opzet of grove schuld zijdens Appletizer.


Appletizer is niet aansprakelijk voor de inhoud en samenstelling van de door haar geleverde lectuur en literatuur.


Appletizer is niet aansprakelijk voor door u opgeven van onjuiste Pantone® kleurnummers of “out of stock” situatie bij de leverancier.


Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Appletizer, dan wel tussen Appletizer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Appletizer, is Appletizer niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Appletizer.

Artikel 10. Overmacht

10.1  Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Appletizer in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Appletizer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Appletizer kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

11.1  Indien u aan Appletizer schriftelijk opgave doet van een adres, is Appletizer gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Appletizer schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.


11.2 U bent verplicht bij verhuizing het nieuwe adres en de verhuisdatum tijdig, dat wil zeggen tenminste één maand voor de datum van verhuizing, schriftelijk aan Appletizer mede te delen. Het abonnement wordt dan op het nieuwe adres voortgezet. Indien u Appletizer niet tijdig van de verhuizing op de hoogte heeft gesteld, kan Appletizer niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen die dat heeft voor de levering van het door opdrachtgever gekochte, waaronder begrepen het uitleveren van het verkochte aan het nieuwe adres.


11.3  Wanneer door Appletizer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Appletizer deze Voorwaarden soepel toepast.


11.4  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Appletizer in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Appletizer vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


11.5 Appletizer is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.