Privacy Policy & Cookies

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij (Appels Pro-Fashion BV, hierna ook “Appletizer”) met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Appels Pro-Fashion BV
KVK registratienummer: HR Amsterdam nr. 18124699
Adres:
Droogdokkeneiland 6
5026 SR Tilburg
020-5305380
Patrick Appels
patrick@appletizer.nl

 Appletizer verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

Persoonsgegevens
Appletizer verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Functie


Doeleinden
Appletizer verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.


Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Appletizer hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

 Appletizer kan ten slotte persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming, bijvoorbeeld in het kader van e-marketing. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van elektronische berichten altijd intrekken door te klikken op de unsubcribe-link die is opgenomen onderaan ieder bericht.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Appletizer persoonsgegevens uitwisselen. Appletizer kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Appletizer aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Appletizer zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Appletizer zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Appletizer zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Appletizer passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Uw rechten
U heeft het recht om Appletizer een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Appletizer verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Appletizer
Droogdokkeneiland 6
5026 SR Tilburg
020-5305380
info@appletizer.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Appletizer, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 mei 2018.

Appletizer kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 Cookies

Wij maken gebruik van Functionele en Analytische cookies. Voor deze cookies is geen expliciete toestemming benodigd vanuit de bezoeker. 

Functionele cookies:
Doel: goede werking van de website
Bewaartermijn: Deze cookie komt van Appletizer.nl en wordt alleen tijdens uw sessie bewaard.
Type: HTTP-cookie
1. frontend
2. frontend_cid: 

Analytische cookies:
Doel: Met Google Analytics meten we hoe bezoekers ons hebben gevonden en hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s zijn bezocht en hoe lang een bezoek duurde. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken.
Bewaartermijn: 26 maanden
Type: HTTP-cookie
1. _ga
2. _gat
3. _gid